Kierunki w zakresie edukacji artystycznej na wyższych uczelniach nieartystycznych 2014/2015 (spis)

Poniżej prezentowana charakterystyka powstała w oparciu o przekazane przez uczelnie podległe Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dane dotyczące kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” w roku akademickim 2014/2015.

Materiały, jakie zostały pozyskane, to pełne dane dotyczące programu realizowanych studiów w ujęciu godzinowym. Pozwoliły one na przygotowanie zestawienia, w którym obok nazw przedmiotów w nawiasach podana zostaje liczba godzin przypadająca na pełen cykl kształcenia oraz rodzaj prowadzonych zajęć, gdzie T to zajęcia teoretyczne realizowane w formie wykładu, a P to zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń lub konwersatoriów. Uczelnie opisane są w kolejności alfabetycznej.

1. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:
- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia;
- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie;
- zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych;
- zajęć z rytmiki w szkołach muzycznych pierwszego stopnia;
- zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia i amatorskim ruchu muzycznym;
- działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada umiejętności kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi oraz w zależności od ukończonej specjalności, posiada muzyczną wiedzę teoretyczną i umiejętności do prowadzenia:
- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia;
- zajęć z rytmiki w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia;
- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej do liceum włącznie;
- zawodowych zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych;
- zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia;
- zespołów muzyki kościelnej;
- działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach oraz działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacją kultury muzycznej w społeczeństwie.

Absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Program nauczania

Studia na kierunku „Edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej” pierwszego stopnia realizowane są w oparciu o program nauczania składający się z sześciu modułów: Moduł ogólnouczelniany – Język obcy (120P), Wychowanie fizyczne (60P), Technologie informacyjne (30P), Ochrona własności intelektualnej (15T), Przedsiębiorczość (15T), Filozofia (30T), Etyka (15T), Prawne aspekty działalności muzycznej (30P). Moduł podstawowy – Fortepian (60P), Drugi instrument (60P), Dyrygowanie (60P), Historia muzyki z literaturą muzyczną (150T), Analiza dzieła muzycznego (15T, 45P), Kształcenie słuchu (75P), Zasady muzyki (15T, 30P), Harmonia (75P), Instrumentoznawstwo (15T), Zajęcia muzyczno-ruchowe z metodyką (60P), Emisja głosu z dykcją (40P), Instrumenty szkolne (45P), Nauka akompaniamentu z czytaniem partytur (5T, 40P), Chór (270P), Zespoły instrumentalne (60P), Podstawy techniki wokalnej (15P). Moduł psychologiczno-pedagogiczny: Podstawy pedagogiki (10T, 20P), Podstawy psychologii (5T, 20P), Podstawy diagnozy i profilaktyki psychologiczno-pedagogicznej (20P), Psychologia muzyki (15P), Psychologia rozwojowa i społeczna (10T, 20P), Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (10T, 20P), Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (30P), Metodyka edukacji muzycznej (30T), Metodyka nauczania muzyki w przedszkolu (30P), Metodyka nauczania muzyki w edukacji wczesnoszkolnej (30P), Metodyka nauczania muzyki w klasach IV-VI (30P), Podstawy dydaktyki (10T, 20P), Praktyka w przedszkolu (15P), Praktyk w klasach I-III (30P), Praktyka w klasach IV–VI (45P), Praktyka ciągła (30P), Praktyka kierunkowa (30P). Moduł kierunkowy – Metodologia badań (30P), Seminarium dyplomowe (75P).

W ramach poszczególnych specjalności studenci uczęszczają na następujące przedmioty:

 • „Edukacja muzyczna”: Animacja ruchowa (45P), Interpretacja piosenki (30P), Przedstawienie muzyczne w placówkach oświatowo-wychowawczych (30P), Instrumentacja z elementami kompozycji (30P), Muzyczny repertuar szkolny (30P), Warsztaty z metodyki muzyki w przedszkolu i szkole podstawowej (30P).
 • „Dyrygowanie i prowadzenie zespołów”: Warsztaty dyrygenckie (45P), Aranżacja z elementami kompozycji (30P), Prowadzenie chórów szkolnych z metodyką (60P), Analiza partytur wokalnych i wokalno-instrumentalnych (30P), Szkolna literatura chóralna (30P).

Studenci mogą również dokonać wyboru zajęć fakultatywnych ujętych w dwóch grupach przedmiotowych:

 • Warsztaty wokalno-instrumentalne (45P), Aktywność muzyczna osób z niepełnosprawnością (15P), Metodyka prowadzenia szkolnych zespołów (15P), Analiza aranżacji i improwizacji jazzowej (30P), Multimedia w edukacji muzycznej (15P).
 • Warsztaty z zakresu śpiewu estradowego (45P), Współczesne systemy edukacji muzycznej (15P), Metody pracy z głosem dziecka (15P), Harmonia jazzowa (30P), Obsługa sprzętu audiowizualnego (15P).

Studenci podejmujący naukę na dwuletnich studiach magisterskich mogą wybrać jedną z trzech specjalności tj. Muzykę kościelną, Prowadzenie zespołów muzycznych oraz Śpiew estradowy. Program nauczania w zależności od dokonanego wyboru składa się z przedmiotów ujętych w sześciu modułach, na które składają się następujące przedmioty: Moduł ogólnouczelniany – Wiedza o sztuce (15T), Język obcy (60P), Wychowanie fizyczne (30P), Komunikacja społeczna i organizacja imprez (15T), Marketing i reklama (15P), Aktywność muzyczna w aspekcie działalności gospodarczej (30P). Moduł podstawowy – Literatura muzyczna (15T, 30P), Formy i style muzyczne (60P), Chór (180P), Propedeutyka kompozycji i aranżacji (30P), Seminarium prelekcji i krytyki muzycznej (30T), Dyrygowanie i prowadzenie zespołów muzycznych z metodyką (30P), Akompaniament do piosenki szkolnej i ćwiczeń rytmicznych (5T, 40P). Moduł kierunkowy nauczycielski – Pedagogika ogólna (10T, 20P), Psychologia ogólna (5T, 20P), Pedagogika społeczna (10T, 20P), Diagnoza i profilaktyka psychologiczno-pedagogiczna (20P), Komunikacja interpersonalna (10P), Psychologia rozwojowa i społeczna (III i IV etap edukacyjny) (5T, 20P), Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (30P), Dydaktyka ogólna (10T, 20P), Wiedza o kulturze z metodyką (15T, 30P), Metodyka nauczania muzyki w gimnazjum (60P), Emisja głosu z metodyką nauczania śpiewu zbiorowego (30P), Poradnictwo edukacyjno-zawodowe (5P), Praktyka pedagogiczna w gimnazjum (45P), Praktyka pedagogiczna w liceum (15P), Praktyka kierunkowa (60P), Moduł dyplomowy - Seminarium dyplomowe (75P).

Trzy specjalności realizowane są zgodnie z następującym programem:

 • „Muzyka kościelna”: Organy (60P), Organoznawstwo (30T), Akompaniament liturgiczny z metodyką (30P), Śpiew liturgiczny (15P), Improwizacja organowa (30P), Historia muzyki kościelnej (30T), Schola (30P).
 • „Prowadzenie zespołów muzycznych”: Dyrygowanie (60P), Warsztaty z zakresu prowadzenia zespołów muzycznych z metodyką (45P), Gospel (30P), Literatura wokalno-instrumentalna (30T), Analiza i interpretacja partytur (30T), Improwizacja fortepianowa (30P).
 • „Śpiew estradowy”: Interpretacja piosenki z metodyką (60P), Historia muzyki rozrywkowej (30T), Warsztaty estradowe (30P), Improwizacja wokalna (30P), Warsztaty taneczne (60T), Backing vocal (15P).

Podobnie jak wcześniej studia pierwszego stopnia i tym razem studenci mają możliwość dokonania wyboru pośród dwóch bloków fakultatywnych, na które składają się następujące przedmioty:

 • Komputerowe programy muzyczne (30P), Formy aktywności muzycznej w dydaktyce (30P), Zespoły wokalno-instrumentalne (30P),
 • Podstawy realizacji dźwięku (30P), Animacja muzyczna w różnych grupach wiekowych (30P),
 • Zespoły wokalne (15P).

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział w Kaliszu

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział w Kaliszu otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki oraz ogólną wiedzę humanistyczną. Dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do tworzenia i realizowania różnorodnych koncepcji artystycznych, organizuje pracę własną i zespołową, wykazuje postawę twórczą. Ukończenie kierunku uprawnia do prowadzenia:
- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym na poziomie nauczania przedszkolnego, szkolnego do gimnazjum włącznie;
- zajęć muzycznych w placówkach przedszkolnych i pozaszkolnych (rytmika, zajęcia umuzykalniające);
- zajęć w amatorskim ruchu muzycznym jako dyrygent chórów, zespołów muzycznych;
- działalności upowszechniającej muzykę w instytucjach kultury i w mediach oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie, a także samodzielnej aktywności artystycznej.

Dodatkowo absolwent w ramach wybranej specjalizacji posiada wiedzę w zakresie:
- muzyki estradowej wokalnej;
- muzyki instrumentalnej – fortepian, gitara, perkusja;
- dyrygentury chóralnej;
- muzyki organowej i sakralnej.

Program nauczania

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział w Kaliszu prowadzi 3 letnie studia stacjonarne I st. i 2 letnie uzupełniające II stopnia na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”.

Studenci studiów licencjackich mogą wybrać jedną spośród czterech specjalizacji: „Dyrygentura chóralna”, „Muzyka estradowa instrumentalna”, „Muzyka estradowa”, „Muzyka organowa i sakralna”. Program nauczania dla poszczególnych specjalizacji oparty jest na pięciu modułach tematycznych. Cztery tożsame dla każdej specjalizacji i jeden moduł kierunkowy. W skład modułu kształcenia ogólnego wchodzą następujące przedmioty: Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka (15T, 15P), Język Obcy (120P), Wychowanie Fizyczne (60P), Wybrane zagadnienia filozofii i etyki (30T), Seminarium Dyplomowe (30P), Ochrona własności intelektualnej (15T), Przedsiębiorczość w kulturze i sztuce (30T). W skład modułu podstawowego wchodzą: Fortepian (90P), Podstawy harmonii funkcyjnej (90P), Historia muzyki (60T), Literatura muzyczna (60P), Analiza dzieła muzycznego(15T, 45P), Kształcenie słuchu (90P), Dydaktyka muzyki (15T, 75P), Chór (240P). Moduł kierunkowy to: Dyrygowanie (90P), Czytanie partytur (60P), Instrumentacja (30P), Drugi instrument-gitara (60P), Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista (30P) Zajęcia muzyczno-ruchowe (60P), Instrumenty szkolne (60P), Emisja głosu z dykcją i metodyką (90P), Zespół wokalny z metodyką (120P), Instrumentoznawstwo (30P), Zasady muzyki (30T, 30P), Warsztaty Orffa (30P), Szkolne zespoły instrumentalne z metodyką (60P). Studenci mają także możliwość nabycia uprawnień nauczycielskich w ramach modułu kształcenia nauczycieli w skład które wchodzą m.in. Pedagogika, Psychologia, Dydaktyka ogólna oraz praktyki pedagogiczne i dyrygenckie. W zależności od wybranej specjalności studenci uczęszczają na następujące przedmioty:

 • „Muzyka estradowa”: Elementy choreografii i gry scenicznej (30P), Historia muzyki estradowej (30T), Emisja głosu (60P), Interpretacja piosenki (60P), Dykcja (60P), Warsztaty estradowe (60P), Harmonia Jazzowa (30P).
 • „Muzyka organowa i sakralna”: Organy (120P), Organoznawstwo z literaturą przedmiotu (60P), Improwizacja Organowa (30P), Liturgika z chorałem gregoriańskim (30P), Realizacja basu cyfrowanego (30P), Gra liturgiczna (60P).
 • „Dyrygentura chóralna”: Dyrygowanie (60P), Elementy choreografii i gry scenicznej (30P), Emisja głosu (60P), Dykcja (30P), Literatura chóralna (30P), Metodyka śpiewu zbiorowego (60P), Instrumentalne warsztaty dyrygenckie (60P).
 • „Muzyka estradowa i instrumentalna”: Instrument: fortepian, gitara (60P), Historia muzyki estradowej (30T), Podstawy big-bandu (75P), Aranżacja w muzyce rozrywkowej (30P), Zespół instrumentalny (75P), Improwizacja instrumentalna (30P), Harmonia jazzowa (30P).

Studenci studiów uzupełniających II stopnia mogą wybrać jedną z trzech specjalizacji, na których oprócz przedmiotów kształcenia tożsamych dla każdej z nich znajdują się również przedmioty kierunkowe dla poszczególnych z nich:

 • „Dyrygentura chóralna”: Dyrygowanie (60P), Analiza partytur (30P).
 • „Muzyka estradowa” (wokalna/instrumentalna): Interpretacja piosenki/fortepian/gitara/perkusja (60P), Warsztaty estradowe (30P).
 • „Muzyka organowa i sakralna”: Organy (60P), Gra liturgiczna z improwizacją organową (30P).

W skład czterech pozostałych modułów (kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego i modułu praktyk) realizowanych na każdej specjalizacji wchodzą następujące przedmioty: Współczesne kierunki filozofii (30T), Estetyka (30T), Wybrane zagadnienia z muzyki XX wieku (15T, 15P), Język obcy (60P), Historia kultury (30T), Fortepian i akompaniament (45P), Kształcenie słuchu (30P), Kontrapunkt (45P), Chór (120P), Specjalistyczna literatura muzyczna (30T, 30P), Dydaktyka muzyki (30P), Interpretacja tekstu literackiego z dykcją (30P), Dyrygowanie (60P), improwizacja fortepianowa (30P), Propedeutyka kompozycji i aranżacji (30P), Zespoły wokalne z metodyką (60P), Seminarium prelekcji i krytyki muzycznej (30P), Metodologia badań (15P), Seminarium magisterskie (120P), Praktyka pedagogiczna (30P).      

  3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prowadzi 3 letnie licencjackie i dwuletnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”. Studenci zdobywają wiedzę praktyczną i teoretyczną potrzebną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym (pierwszego stopnia, na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie, w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych). Po studiach absolwenci najczęściej zostają instrumentalistami lub wokalistami, instruktorami zespołów muzycznych, animatorami kultury w placówkach upowszechniania kultury lub pracują w szkolnictwie ogólnokształcącym. W ramach prowadzonych studiów, studenci mają możliwość dokonania wyboru pośród jednej ze specjalności:

 • prowadzenie zespołów muzycznych,
 • muzyka kościelna,
 • edukacja muzyczna.

Specjalności wybierane są po II semestrze. Istnieje możliwość wyboru specjalności w obszarze przygotowania do prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji.

Studia uzupełniające magisterskie prowadzone są na specjalnościach:

 • edukacja muzyczna i dyrygentura,
 • edukacja muzyczna, zarządzanie i animacja w kulturze muzycznej,
 • edukacja muzyczna i muzyka estradowa.

Program nauczania

Licencjackie studia na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” prowadzone są w oparciu o program nauczania, na który składają się następujące przedmioty kształcenia ogólnego oraz specjalizacyjne: Fortepian (60P), Kształcenie słuchu (60P), Harmonia z analizą dzieła muzycznego (30T, 60P), Historia muzyki (120P), Chór (180P), Elementy techniki wokalnej (45P), Zasady muzyki z instrumentoznawstwem (30T, 60P), Propedeutyka dyrygowania (15T, 15P), Dyrygowanie i czytanie partytur  (75P), Drugi instrument (60P), Rytmika z metodyką (15T, 60P), Dziecięce zespoły muzyczne z metodyką na I i II etapie kształcenia (15T, 30P), Flet prosty (30P), Instrumentarium Orffa (15P), Instrumenty elektroniczne (15P), Komunikacja społeczna w edukacji i animacji kultury (15T, 15P), Podstawy muzykoterapii (15T, 15P), Diagnoza pedagogiczna (15T), Prawo oświatowe i zarządzanie karierą nauczyciela (15T), Współczesne systemy wychowania (30T), Edukacja kulturalna (30T), Pieśń szkolna z akompaniamentem (15T, 15P), Emisja zbiorowa (90P), Komputerowe studio muzyczne i media w edukacji (15T, 30P), Metodologia badań i technika pisania prac (15T), Seminarium dyplomowe (45P), Lektorat (120P), Wychowanie fizyczne (60P), Technologia informacyjna (30T), Psychologia (45T), Pedagogika (45T), Psychologia w edukacji (30T), Pedagogika w edukacji (30T), Emisja głosu (15T, 15P), Podstawy dydaktyki (30T), Metodyka muzyki w nauczaniu przedszkolnym (15T, 15P), Metodyka muzyki w nauczaniu wczesnoszkolnym (15T, 15P), Metodyka muzyki w nauczania klas I–VI (15T, 15P), Wykłady ogólnouczelniane (30T).

W roku akademickim 2014/2015 spośród trzech specjalności jakie w swojej ofercie posiada Uniwersytet Kazimierza Wielkiego realizowano program nauczania modułu specjalnościowego „Prowadzenie zespołów muzycznych” w ramach którego studenci uczęszczali na następujące zajęcia:

 • Prowadzenie zespołów muzycznych (90P), Historia stylów i technik kompozytorskich (60T), Propedeutyka kompozycji i aranżacji (30T, 30P), Rejestracja nagrań i technika nagłośnieniowa zespołów muzycznych (15T, 15P), Śpiew/Instrument (90P), Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne (15T, 15P), Prawo autorskie i fundusz unijne (15T, 30P), Impresariat artystyczny (30T), Muzyczne systemy informatyczne (15T, 15P), Zespół instrumentalny z metodyką (30T, 60P), Zespół wokalny z metodyką (30T, 60P), Etykieta w kulturze (15T), Praktyka pedagogiczna (150P), Praktyki w zakresie wybranej specjalności (30P).

Pozostałe specjalności nierealizowane w roku akademickim 2014/2015 prowadzone są wg następującego programu nauczania:

 • „Edukacja muzyczna”: Podstawy dydaktyki, Metodyka muzyki w nauczaniu przedszkolnym, metodyka nauczania muzyki w nauczaniu wczesnoszkolnym, Metodyka nauczania muzyki klas IV–VI,
 • „Muzyka kościelna”: Organy z organoznawstwem, Chorał gregoriański, Podstawy języka łacińskiego, Podstawy harmonii modalnej, Historia muzyki kościelnej i religijnej, Improwizacja organowa z grą liturgiczną, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Prowadzenie zespołów muzyki kościelnej, Schola i śpiew liturgiczny, Etykieta w kulturze, Historia muzyki kościelnej i liturgicznej, Zajęcia poza lekcyjne i poza szkolne, Prawo autorskie i fundusze unijne.

Magisterskie studia uzupełniające prowadzone były na trzech z czterech specjalności: „Dyrygentura”, „Muzyka estradowa”, „Animacja i zarządzanie w kulturze muzycznej”. Nie prowadzono zajęć na specjalności „Edukacja muzyczna”.

Każdy student uczęszczał na następujące przedmioty nauczania ogólnego: Fortepian z nauką akompaniamentu (45P), Specjalistyczna literatura muzyczna (45T), Propedeutyka kompozycji i aranżacji na szkolne zespoły muzyczne na III i IV etapie kształcenia (30P), Body music (30P), Współczesne technologie muzyczne (15T, 15P), Chór (120P), Dyrygowanie z czytaniem partytur (30P), Szkolne zespoły muzyczne na III i IV etapie kształcenia (15T, 15P), Aspekty prawne zawodu nauczyciela i muzyka (15T), Muzykowanie zespołowe (30P), Metodologia badań z techniką pisania pracy magisterskiej (15T), Seminarium magisterskie (45T), Lektorat (30P), Psychologia muzyki w edukacji (30T), Pedagogika muzyki w edukacji (30T), Podstawy dydaktyki (30T), Metodyka muzyki na III etapie edukacyjnym (15T, 30P), Metodyka muzyki na IV etapie edukacyjnym (15T, 30P), Wykład ogólnouczelniany (30T), Praktyki pedagogiczne (150P), Praktyki w zakresie wybranej specjalności (30P).

Poszczególne specjalności realizowane w roku akademickim 2014/2015 zorganizowane były wg planu nauczania składającego się z przedmiotów:

 • „Dyrygentura”: Prowadzenie form wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych (45P), Dyrygentura (30P), Propedeutyka kompozycji aranżacji muzyki (15T, 15P), Techniki pracy w studio muzycznym (15T, 15P), Komputerowa instrumentacja muzyczna (15T, 15P), Podstawy harmonii klasycznej (15T, 15P), Warsztaty muzyczne z elementami komunikacji społecznej (45P), Zespoły muzyki estradowej (15T, 30P).
 • „Muzyka estradowa”: Śpiew/instrument (45P), Podstawy improwizacji muzycznej (30P), Propedeutyka kompozycji i aranżacji muzyki (15T, 15P) Techniki pracy w studiu muzycznym (15T, 15P), Komputerowa instrumentacja muzyki (15T, 15P), Podstawy harmonii współczesnej (15T, 15P), Warsztaty muzyczne z elementami komunikacji społecznej (45P), Zespoły muzyki estradowej (15T, 30P),
 • „Animacja i zarządzanie w kulturze muzycznej”: Animacja kultury muzycznej (45P), Zarządzanie i marketing w kulturze muzycznej (30P), Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego (30T), Prelekcja i krytyka muzyczna (30T), Impresariat artystyczny i marka w kulturze (30T), Artystyczne projekty animacyjne (30P), Warsztaty muzyczne z elementami komunikacji społecznej (45P), Zespoły muzyki estradowej (13T, 30P).

Nierealizowana w roku akademickim specjalności „Edukacja muzyczna” oparta jest na programie składającym się z następujących przedmiotów:

 • Psychologia muzyki w edukacji, Pedagogika muzyki w edukacji, Podstawy dydaktyki, Metodyka muzyki w III etapie edukacji, Metodyka muzyki w IV etapie edukacji.
 
Pokaż cały
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij