Kierunki muzyczne na wyższych uczelniach nieartystycznych i multidyscyplinarnych 2015/16 (spis)

Komora bezechowa Laboratorium Akustyki Technicznej Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prezentowana charakterystyka kierunków muzycznych na wyższych uczelniach nieartystycznych i interdyscyplinarnych powstała na podstawie przekazanych przez szkoły danych dotyczących roku akademickiego 2015/2016. Uzyskane materiały, obejmujące pełne informacje o programie realizowanych studiów w ujęciu godzinowym, pozwoliły na przygotowanie zestawienia, w którym obok nazw przedmiotów w nawiasach podana została liczba godzin przypadająca na pełny cykl kształcenia oraz rodzaj prowadzonych zajęć, gdzie T to zajęcia teoretyczne realizowane w formie wykładu, a P to zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń lub konwersatoriów. Uczelnie opisane są w kolejności alfabetycznej.

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Na kierunku Inżynieria akustyczna na Akademii Górniczo-Hutniczej kształceni są specjaliści w dziedzinie dynamicznie rozwijającego się sektora wiedzy, obecnego w licznych dziedzinach gospodarki, w tym szczególnie mocno w działach gospodarki opartej na nowoczesnej wiedzy. Kadry kształcone na tym kierunku mogą też wnieść swój wkład w rozwój społeczeństwa, pracując w instytucjach publicznych związanych z ochroną środowiska. Studenci Inżynierii akustycznej nabywają również kompetencji dla wspomagania instytucji kultury i sztuki, a nawet dla aktywnego udziału w procesie tworzenia sztuki.

Ważną rolę w procesie dydaktycznym pełni współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami, a także umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego poprzez wspieranie wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus. Rozwijane są zainteresowania studentów i ich umiejętności pracy organizacyjnej poprzez wspieranie studenckich kół naukowych, a także krakowskiej sekcji studenckiej Audio Engineering Society. Program kształcenia zapewnia przygotowanie absolwentów do wszelkich prac inżynierskich związanych z akustyką. Studia trwają siedem semestrów i kończą się pracą dyplomową. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera akustyka.

Absolwenci są poszukiwani na stanowiskach pracy w wielu sektorach gospodarki i administracji, jak na przykład: inżynieria ochrony środowiska (liczne instytucje państwowe i samorządowe), działy badawczo-rozwojowe w przemyśle (projektowanie urządzeń pod kątem obniżania ich drgań i hałasu), transport (obniżanie hałasu komunikacyjnego), budownictwo (izolacja i adaptacja akustyczna budowli, wibroizolacja), telekomunikacja i komunikacja (technologia mowy), media elektroniczne – radio, telewizja, Internet, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nowoczesnych materiałów interaktywnych, nagłaśnianie koncertów i imprez masowych, specjalistyczny przemysł produkujący sprzęt elektroakustyczny, akustyczne urządzenia pomiarowe, projektowanie i tworzenie oprogramowania przydatnego w akustyce oraz zastosowania akustyki biomedycznej.

Duża część stanowisk pracy wymagających wiedzy z zakresu inżynierii akustycznej zalicza się do innowacyjnego, opartego na wiedzy sektora gospodarki. W Unii Europejskiej w ostatnich kilku latach zaobserwowano wysoki wzrost zapotrzebowania na ekspertów w zakresie dźwięku i drgań, gdzie inżynierowie akustyki również mogą znaleźć zatrudnienie.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na II stopniu tego samego kierunku studiów i zdobyć kwalifikacje zawodowe II stopnia – stopień magistra. Mogą też kontynuować kształcenie na II stopniach studiów kilku innych kierunków związanych z akustyką w kraju.

program nauczania 

Na program nauczania kierunku Inżynieria akustyczna składają się dwa bloki przedmiotów: przedmioty kształcenia obowiązkowego oraz przedmioty obieralne. Pierwszy blok tworzą: Metodyki i techniki programowania (28T, 56P), Analiza matematyczna (56T,56P), Algebra (28T, 28P), Grafika inżynierka i dokumentacja projektów (12T, 24P), Ochrona własności intelektualnej (28T), BHP i ergonomia (12T, 12P), Ochrona środowiska (14T, 13P), Wychowanie fizyczne (56P), Fizyka (28T, 28P), Języki programowania wysokiego poziomu (28T, 28P), Podstawy probabilistyki i procesów stochastycznych (26T, 13P), Mechanika (28T, 28P), Elektrotechnika i teoria obwodów (20T, 28P), Programowanie w środowisku Matlab (14T, 39P), Podstawy akustyki (42T, 40P), Teoria drgań (28T, 40P), Metrologia i systemy pomiarowe (28T, 28P), Przetwarzanie sygnałów (56T, 56P), Język obcy (140P), Metody matematyczne w akustyce (26T, 26P), Elementy elektroniczne (14T, 14P), Miernictwo wibroakustyczne (14T, 26P), Elektroakustyka (28T, 28P), Akustyka architektoniczna (26T, 26P), Principles of audio engineering (42T, 42P), Analogowe układy elektroniczne (28T, 42P), Technologia mowy (26T, 52P), Uniwersalizm modelowania matematycznego (14T, 13P), Technika cyfrowa i mikroprocesorowa (28T, 28P), Seminarium dyplomowe (14P).

Blok przedmiotów obieralnych składa się z następujących przedmiotów: Programowanie w środowisku LabView (30P), Technologia Internetu (24T, 24P), Ekoakustyka (26T, 12P), Metody akustyczne w biologii i medycynie (28T, 26P), Dynamika układów ciągłych (14T, 13P), Zasady muzyki (14T, 13P), Technika infra- i ultradźwiękowa (24T, 24P), Przetwarzanie obrazów (18T, 18P), Obiektowe metody projektowania systemów (14T, 10P), Wytrzymałość materiałów (26T, 28P), Wibroakustyka w technice i środowisku (91T, 81P), Akustyka muzyczna z kształceniem słuchu (39T, 52P), Architektura komputerów i systemów operacyjnych (14T, 20P), Technika pochłaniania i rozpraszania dźwięku (12T, 34P), Techniki multimedialne (14T, 14P), Metody i narzędzia programowania w akustyce (14T, 36P), Urządzenia elektroniczne w akustyce (14T, 28P), Sekwencery i programy notacyjne (10T, 16P), Techniki bezprzewodowe (20T, 20P), Inżynieria miksowania (28T. 56P), Przygotowanie pracy dyplomowej (90P), Praktyka zawodowa (80P), Przetwarzanie obrazów (18T, 18P), Mapy akustyczne (14T, 14P), Obiektowe metody projektowania systemów (14T, 10P), Analogowe układy peryferyjne w systemach cyfrowych (14T, 14P), Mikroprocesory sygnałowe (28T, 28P), Programming in LabView environment (24P), Podstawy percepcji i  przetwarzania informacji przez człowieka (20T), Realizacja nagrań (58P).

 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 W ramach studiów licencjackich na kierunku Kulturoznawstwo Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi prowadzi specjalizację Produkcja i realizacja muzyki. Oferta studiów kierowana jest do instrumentalistów, wokalistów, muzyków amatorów, dj-ów, producentów i realizatorów muzyki, kompozytorów, którzy chcieliby znaleźć zatrudnienie w firmach fonograficznych i studiach nagraniowych, prowadzić własną działalność muzyczną, organizować i realizować wydarzenia muzyczne, koncerty, festiwale, prowadzić i zarządzać klubami muzycznymi. Absolwenci kierunku mogą także znaleźć zatrudnienie w firmach impresaryjnych, instytucjach organizujących koncerty, eventy muzyczne, festiwale, instytucjach promujące wydarzenia muzyczne, agencjach reklamowych i PR w obszarze muzyki, firmach nagłośnieniowych czy rozgłośniach radiowych, prasie i telewizji.

Kadrę pedagogiczną tworzą czynni praktycy z wiedzą w dziedzinie produkcji muzycznej, radiowej, twórcy muzyki filmowej, teatralnej, radiowej i użytkowej oraz muzycy z dużym doświadczeniem estradowym i studyjnym aktywni artystycznie i stale rozwijający się. Zajęcia praktyczne, takie jak: kompozycja i aranżacja, praca z programem CUBASE oraz praca z mikrofonem z elementami improwizacji muzycznej, realizowane są w małych grupach, co pozwala na indywidualne kształcenie studenta. Profil kształcenia na specjalności Produkcja i realizacja muzyki nastawiony jest na kształcenie teorii przedmiotów poprzez ich praktykę w naturalnym środowisku pracy.

program nauczania

Program nauczania został podzielony na kilkadziesiąt modułów, składających się z następujących przedmiotów:

Moduły kształcenia ogólnego: Moduł filozofia podstawowa – historia filozofii / podstawy filozofii (15T, 45P), Moduł kompetencje kluczowe w zakresie komunikacji – Technologie informatyczne (15P), Język obcy (180P), Moduł kompetencje kluczowe w zakresie znajomości zagadnień z historii kultury i sztuki – Historia  sztuki (30T), Historia kultury (15T, 45P), Teatr i widowisko w kulturze / elementy elektroakustyczne w kulturze muzycznej (45P), Moduł kompetencje w zakresie rozpoznawania zjawisk kultury popularnej / kompetencje w zakresie rozpoznawania zjawisk muzyki popularnej – Wstęp do kultury audiowizualnej / wstęp do kultury muzycznej (15T), Gry w kulturze współczesnej / produkcja i realizacja muzyki (45P), Moduł zjawiska kultury i literatury popularnej / zjawiska kultury i muzyki popularnej – Sztuka popularna / wprowadzenie do kompozycji komputerowej (15P), Zjawiska kultury popularnej / muzyka w nowych mediach (23P), Moduł kompetencje kluczowe w zakresie komunikacji – Komunikacja / świadomość i okazywanie emocji (18P), Moduł wychowanie fizyczne (30P), Moduł kompetencje poszerzające podstawową wiedzę kulturoznawczą – Wielcy twórcy kultury (30P), Teoria sztuki / muzyka w popkulturze (45P), Moduł kompetencje w zakresie znaczenia roli muzyki w kulturze – Historia muzyki / kultura muzyczna (30T/ 40P), Moduł kreatywność – Podstawy kreatywności / twórczość i kreatywność (40T, 15P), Moduł kompetencje społeczne - Metodyka zarządzania kompetencjami / rozwijanie kompetencji społecznych (15P), Moduł kompetencje poszerzające teoretyczną wiedzę z zakresu literatury – Wiedza o teatrze i dramacie (30P), Literatura współczesna z elementami teorii (15T, 15P), Moduł kompetencje kluczowe w zakresie teorii kultury, problematyki filmu i muzyki – Teoria kultury (30T), Historia aktorstwa filmowego (15T), Muzyka w filmie (15T), Moduł kompetencje w zakresie zarządzania kulturą – Zarządzanie w kulturze (15T), Promocja kultury i PR (45T), Prawo autorskie i praktyczne zastosowanie (6T), Polityka kulturalna w Polsce i EU (15T), Komunikacja społeczna (15T), Moduł kształcenie słuchu (15T), Moduł anatomia i przedsiębiorczość – projekt własnego przedsięwzięcia (45P), Etyka / świadomość wartości (18P), Moduł kompetencje dotyczące istotnych zjawisk współczesnej kultury audiowizualnej – Kultura audiowizualna (15T, 45P), Film współczesny (15T, 15P), Nowe media (15T, 15P), Moduł wiedza o miejscu człowieka w kulturze i grupie społecznej  - Socjologia kultury (15T), Antropologia kultury (15T, 10P), Moduł seminarium dyplomowe (60P), Moduł kompetencje społeczne w zakresie partycypacji w kulturze współczesnej – Kultura współczesna / warsztat krytyka (105P), Kultura współczesna / wprowadzenie do instrumentacji (60P).

W ramach modułów specjalnościowych studenci uczęszczają na następujące przedmioty: Moduł podstawy produkcji muzyki – Produkcja i realizacja muzyki (15T, 15P), Podstawy aranżacji muzyki (15T), Warsztaty nagraniowe (30P), Technika nagłośnieniowa (15T), Moduł wprowadzenie do zasad muzyk i kształcenia słuchu – Muzyka i komputer (30P), Kształcenie słuchu / zasady muzyki (150P), Moduł produkcja i realizacja muzyki – Produkcja i realizacja muzyki (60T, 60P), Wprowadzenie do harmonii i form muzycznych (15T), Moduł kompetencje w zakresie muzyki współczesnej – Muzyka współczesna (15T), Aranżacja muzyki (30P), Moduł kompetencje w zakresie znajomości rynku muzycznego – Przemysł muzyczny i media (15T), Studio (15T, 90P), Jam session (15P), Realizacja dźwięku estradowego (30P), Moduł kompetencje w zakresie muzyki popularnej – Muzyka w reklamie (30P), Muzyka popularna (15T), Warsztaty wokalne (30P), Moduł kompetencje w zakresie rozwoju umiejętności wokalnych i nagraniowych – Warsztaty nagraniowe (15T, 45P).

 1. Akademia Sztuki w Szczecinie

Siedziba Akademii Sztuki w Szczecinie - Pałac pod Globusem.Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie prowadzi studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w systemie dwustopniowym. Na studiach I stopnia dodatkowo wprowadzono specjalizacje: Dyrygentura chóralna, Muzyka liturgiczna, Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową, Edukacja szkolna. Na studiach II stopnia realizowane są specjalności: Dyrygentura chóralna, Muzyka liturgiczna, Dyrygentura chóralna i muzyka liturgiczna. Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia mogą podjąć naukę na specjalnościach: Prowadzenie zespołów jazzowych muzyki rozrywkowej z wokalistyka jazzową oraz Dyrygentura orkiestr dętych po pozytywnym wyniku dodatkowej weryfikacji na egzaminie wstępnym. Na kierunku Wokalistyka ze specjalnością Śpiew solowy realizowane są takie treści programowe, by absolwent studiów I st. otrzymał solidne podstawy i bazę w zakresie wykształcenia wokalno-aktorskiego.

Absolwenci studiów I st. kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne kwalifikujące do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej (szkoła podstawowa), zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia, zajęć umuzykalniających w przedszkolach, zespołów wokalno-instrumentalnych i wokalnych w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym, działalności muzycznej w instytucjach kultury, kościołach oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwenci studiów II st. uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne kwalifikujące do prowadzenia zawodowych, amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych, prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz w szkolnictwie ogólnokształcącym, działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, działalności w instytucjach kultury, gimnazjach, liceach, kościołach i w mediach, prowadzenia orkiestr dętych oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach.

Absolwenci kierunku mogą samodzielnie prowadzić zajęcia umuzykalniające w przedszkolach, zajęcia edukacji muzycznej w szkole ogólnokształcącej (podstawowej, gimnazjum, liceum), zajęcia dydaktyczne w szkolnictwie muzycznym I i II st. oraz zawodowym i amatorskim ruchu muzycznym.

Studia wokalne na Wydziale Edukacji Muzycznej przygotowują do pracy solistycznej w teatrach operowych i muzycznych, solistycznej w muzyce oratoryjno-kantatowej i pieśniarskiej.

Na podstawie raportu sporządzonego przez Biuro Karier Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który powstał w ramach porozumienia MKiDN oraz m. in. Akademii Sztuki w Szczecinie, dotyczącego badania losów absolwentów wynika, iż dla ponad 80% absolwentów Akademii Sztuki ich aktywność zawodowa wiąże się z ukończonym kierunkiem studiów. Dla ponad 30% zaś jest ona stałym źródłem dochodów. Zbliżony wskaźnik procentowy stanowią umowy cywilno-prawne zawierane z absolwentami. W przypadku absolwentów Akademii Sztuki na zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin wskazało ponad 50% badanych. Ponad 50% respondentów nie jest także zainteresowanych zmianą podjętej pracy. Absolwenci Akademii Sztuki w Szczecinie podejmują się też prowadzenia własnej działalności gospodarczej (nieco ponad 10% respondentów).

program nauczania

Studia na kierunku Edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej pierwszego stopnia realizowane są w oparciu o program nauczania składający się z trzech modułów:

 • Moduł podstawowy: Fortepian (60P), Harmonia z ćwiczeniami (45T, 45P), Historia muzyki (60T), Analiza dzieła muzycznego (30T, 30P), Kształcenie słuchu (120P), Literatura muzyczna (60T), Propedeutyka kompozycji i aranżacji (30T), Kontrapunkt (30T), Emisja głosu (30T), Chór wydziałowy (270P), Chór ogólnoszkolny (120P).
 • Moduł kierunkowy: Dyrygowanie (45P), Czytanie partytur (30P), Instrumentacja (15P), Nauka akompaniamentu z czytanie a vista (15P).
 • Moduł akademicki: Dydaktyka ogólna (30T), Metodyka i teoria edukacji muzycznej (90T), Ćwiczenia z metodyką edukacji muzycznej (90P), Pedagogika z pedagogiką muzyczną (120T), Psychologia z psychologią muzyki (120T), Rytmika z metodyką (120P), Emisja głosu indywidualna z metodyką (30P), Metodyka emisji zbiorowej z praktyką (60T), Praktyka pedagogiczna (150P), Zespół wokalny (60P).

W ramach prowadzonych studiów pierwszego stopnia, studenci mogą wybrać jedną spośród czterech specjalizacji, realizowaną w oparciu o następujący plan studiów:

 • Dyrygentura chóralna: Dyrygowanie (30P), Czytanie partytur (15P), Emisja głosu indywidualna z metodyką (15P), Praktyka chóralna (60P).
 • Muzyka liturgiczna: Organy (90P), Liturgika (30T), Muzyka w liturgii (30T), Improwizacja organowa z praktyką liturgiczną ( 30T), Prawo kościelne i pokrewne (30T), Zespół chorałowy (60P), Język łaciński (60P), Akompaniament liturgiczny z harmonia modalną (30P).
 • Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową: Śpiew jazzowy/instrument z improwizacją (90P), Harmonia jazzowa (30T), Jazzowy zespół wokalno-instrumentalny z metodyką i praktyką (180P), Praca z korepetytorem (wokaliści)(45P).
 • Edukacja szkolna: Pedagogika zabawy (30P), Muzyka w liturgii (30T), Liturgika(30T), Muzyka w terapii (30P), Harmonia jazzowa (30T), Instrumenty szkolne / flażolety (30P).

Każdy student może również dokonać wyboru przedmiotów pośród tych ujętych w Bloku przedmiotów do wyboru, na który składają się następujące pozycje: Język łaciński (60P), Język włoski (60P), Drugi instrument (30P), Organy (90P), Metodyka prowadzenia dziecięcych zespołów kameralnych z praktyką (120P), Metodyka kształcenia słuchu i audycji muzycznych w podstawowej szkole muzycznej (60T), Anatomia i fizjologia głosu (30P), Edukacja teatralna (180P), Klasyczny zespół instrumentalny (180P), Jazzowy zespół wokalno-instrumentalny z metodyką i praktyką (180P), Big band (180P), Chór kameralny (180P), Zespół chorałowy (90P), Zasady muzyki (60P).

Akademia Sztuki w Szczecinie prowadzi także studia II stopnia na tym samym kierunku, których program oparty jest na blokach przedmiotów głównych i specjalizacyjnych. Bloki główne to:

 • Blok kursów misyjnych: Historia kultury (60T), Interpretacja tekstu literackiego z dykcją (30P), Improwizacja fortepianowa z aranżacją (15P), Chór wydziałowy (180P), Zespół wokalny dla praktyk studenckich (120P), Historia stylów muzycznych i technik (60T), Seminarium prelekcji i krytyki muzycznej (30T), Komunikacja społeczna i organizacja imprez (30T), Promocja i marketing dóbr kultury (60T),  Propedeutyka kompozycji i aranżacji (15P).
 • Blok przedmiotów kierunkowych: Dyrygowanie (30P), Metodologia pracy dyplomowej (30T), Seminarium dyplomowe (15T), Ćwiczenia z metodyki i edukacji muzycznej (30P), Metodyka i teoria kształcenia nauczycieli edukacji muzycznej (30T), Specjalistyczna literatura muzyczna – szkolna (60T), Praktyka pedagogiczna – gimnazjum (30P).

Studenci magisterskich studiów drugiego stopnia mogą wybrać jedną z czterech specjalizacji:

 • Dyrygentura chóralna: Dyrygowanie (30T), Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych (15T, 15P), Specjalistyczna literatura chóralna (60T).
 • Dyrygentura orkiestr dętych: Dyrygowanie (30T), Czytanie partytur orkiestr dętych (15P), Metodyka pracy z orkiestrą dętą (30T, 30P), Aranżacja i instrumentacja na orkiestrę dętą (15T, 15P).
 • Muzyka liturgiczna: Organy (30T, 30P), Improwizacja organowa z akompaniamentem liturgicznym (30P), Zespół chorałowy (60P), Organoznawstwo z akustyką (30T).
 • Śpiew jazzowy: Śpiew jazzowy (60P), Praca z korepetytorem (30P), Jazzowy zespół wokalny z metodyka i praktyką (120P).

Podobnie jak na studiach I stopnia i tym razem studenci mogą wybrać przedmioty pośród tych ujętych w Bloku przedmiotów do wyboru. Składają się na nie: Chór kameralny (120P), Zasady muzyki z elementami edycji nut z metodyką i praktyką w szkole muzycznej II st. (30T, 30P), Kształcenie słuchu z metodyką i praktyką w szkole muzycznej II st. (30T, 30P), Organy (90P), Organoznawstwo z akustyką (30T), Metodyka pracy z orkiestrą dętą (30T, 30P), Zespół chorałowy (60P), Instrumentacja i aranżacja na szkolne zespoły muzyczne z praktyką (30T, 30P), Specjalistyczna literatura chóralna (60T), Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej (30T), Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalny i instrumentalnych z praktyką (15T, 15P), Klasyczny zespół instrumentalny (120T), Jazzowy zespół wokalny z metodyką i praktyką (120T), Big band (120P), Pedagogika zabawy (30P), Muzyka w terapii (30P), Folklor (15T, 15P), Edukacja teatralna (120P), Wiedza o kulturze z metodyka i praktyką (30T, 30P).

Oprócz opisanego powyżej kierunku, Akademia Sztuki prowadzi także trzyletnie studia pierwszego stopnia na kierunku Wokalistyka o specjalności Śpiew solowy. Realizowane są one w oparciu o następujący plan studiów składający się z trzech bloków przedmiotów:

 • Blok podstawowy: Kształcenie słuchu (120P), Historia muzyki z literaturą wokalną (60T), Historia wokalistyki (30T), Literatura wokalna z praktyką wykonawczą (30T), Historia kultury (60T), Analiza dzieła muzycznego (60P), Fortepian (60P), Harmonia (60T), Czytanie a vista (60P), Nauka o muzyce (60T).
 • Blok kierunkowy: Śpiew solowy (180P), Dykcja i recytacja (120P), Ruch sceniczny (120P), Praca z akompaniamentem (90P), Praca nad rolą (60P), Rytmika (60P), Anatomia i fizjologia głosu (30T).
 • Blok ogólnoakademicki: Lektorat j. włoskiego (120P), Wychowanie fizyczne (60P), Marketing i ochrona własności intelektualnej (30T), Technologia informacyjna (30P).

Studenci kierunku Wokalistyka mogą uzupełnić plan studiów przedmiotami z listy Przedmiotów do wyboru, na którą składają się następując pozycje: Lektorat j. niemieckiego (60P), Lektorat j. francuskiego (60P), Podstawy gry aktorskiej (120P), Zespoły operowe (60P), Lektorat j. włoskiego (60P), Język łaciński (60P), Folklor (30T), Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej (30T), Muzyka w terapii (30P), Zespoły wokalne (60P), Praca z akompaniatorem (15P), Wiedza o teatrze (60T), Fonetyka j. rosyjskiego (60P), Chór kameralny (180P).

Ostatnim z kierunków muzycznych realizowanych na Akademii Sztuki jest Instrumentalistyka. Studia te przygotowują do pracy w charakterze wirtuoza gry na wybranym instrumencie zarówno w grze solowej jak i kameralnej. W przypadku instrumentów orkiestrowych student zdobywa przygotowanie do pracy w orkiestrach. Istnieje również możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych do pracy w szkołach muzycznych jako nauczyciel gry na wybranym instrumencie. Celem  utworzenia kierunku jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do pracy jako wirtuoz solista i kameralista, jak również wykształcenie umiejętności w zakresie menadżerstwa i promocji kultury. Studenci instrumentów orkiestrowych uzyskują przygotowanie do pracy w orkiestrach. Absolwent kierunku Instrumentalistyka posiada prawo do prowadzenia działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach. Jeśli student wybierze przedmioty pedagogiczne na studiach I stopnia, uzyskuje kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności w szkołach muzycznych I stopnia. Wybór przedmiotów pedagogicznych na studiach II stopnia uprawnia do nauczania w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach edukacji muzycznej.

W ramach studiów na kierunku Instrumentalistyka, można kształcić umiejętność gry na fortepianie, gitarze, perkusji, instrumentach dętych i instrumentach smyczkowych. Studia I stopnia realizowane są w oparciu o następujący plan studiów składający się z czterech bloków przedmiotowych: ogólnoakademickiego, podstawowego, kierunkowego i fakultatywnego.

 • Blok ogólnoakademicki: Technologia informacyjna (30P), Język obcy (120P), Marketing i ochrona własności intelektualnej (30T), Wychowanie fizyczne (30P).
 • Blok podstawowy: Kształcenie słuchu (120P), Literatura muzyczna (30T, 60P), Historia muzyki (60T), Analiza dzieła muzycznego (60P), Podstawy improwizacji i aranżacji (30T), Chór (120P), Zespół orkiestrowy (120P).
 • Blok kierunkowy:  Instrument główny (180P), Kameralistyka (120P), Praca z akompaniatorem (30P).
 • Blok przedmiotów fakultatywnych / do wyboru: blok pedagogiczny [Psychologia (60T), Pedagogika (60T), Dydaktyka Ogólna (30T), Metodyka nauczania gry na instrumencie (90T), Emisja głosu (30T), Praktyka pedagogiczna (150P)], Wychowanie fizyczne (120P), Kształcenie słuchu (60P), Harmonia (60P), Zespół orkiestrowy (240P), Chór (240P), Kameralistyka (60P), Zespół kameralny drugi (120P), Historia kultury (60T), Filozofia (60T), Socjologia kultury (60T), Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej (60T), Zasady budowy, strojenia i konserwacji instrumentów (30T).

Studia II stopnia realizowane są w oparci o następujący program nauczania, na który składają się trzy bloki przedmiotowe:

 • Blok kursów misyjnych: Literatura specjalistyczna (60T), Propedeutyka muzyki współczesnej (60T), Improwizacja (60T), Zasady budowy, strojenia i konserwacji instrumentów (30T), Technologie multimedialne (30T), Chór (120P).
 • Blok dyplomowy: Instrument główny (120P), Kameralistyka (60P), Nauka akompaniamentu (30P), Praktyka akompaniamentu (30P), Metodologia pracy naukowej (30T).
 • Blok przedmiotów fakultatywnych: Psychologia muzyki (30T), Pedagogika muzyczna (30T), Praktyka pedagogiczna (30P), Kameralistyka (60P), Chór (120P), Zespół orkiestrowy (240P), Zespół kameralny drugi (120P), Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej (30T), Język angielski (60P), Język niemiecki (60P), Socjologia kultury (60T), Marketing i animacja kultury (60T), Wychowanie fizyczne – pływalnia (120P), Wychowanie fizyczne – sala gimnastyczna (120P).
 
Pokaż cały
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij