Skrót raportu z ewaluacji pilotażu planowanych do wdrożenia zmian w szkołach muzycznych I stopnia szkolnictwa artystycznego

Cele ewaluacji pilotażu planowanych do wdrożenia zmian w szkołach muzycznych I stopnia szkolnictwa artystycznego

Inicjatywa wypracowania uspołecznionego i wspierającego typu ewaluacji pilotażu planowanych do wdrożenia zmian w szkołach muzycznych I stopnia traktowana jest podobnie jak koncepcja samego projektu, jako przedsięwzięcie zarówno wspierające jak i innowacyjne, które wykorzystać ma wszystkie twórcze i rozwojowe możliwości działań ewaluacyjnych. Sama ewaluacja potraktowana jest zgodnie z inspiracją autorstwa jednej z najwybitniejszych współczesnych specjalistek w dziedzinie ewaluacji edukacyjnej, prof. Helen Simons, jako zaproszenie do rozwoju, a więc nie jako „mierzenie jakości”, a nawet nie tylko jako ocena konkretnego programu czy działań, ale jako refleksja nad szerokim wachlarzem realizowanych przez niego wartości w celu dalszego jego rozwoju. W tak przyjętym rozumieniu ewaluacji nie jest ona wspomnianym już „mierzeniem jakości” lub jakichkolwiek innych parametrów, nie jest także jego akredytacją, audytem, monitoringiem, inspekcją, a przede wszystkim nie jest kontrolą. Rozwojowe rozumienie ewaluacji ma pobudzić do refleksji i namysłu  nad zasadnością, potrzebą i kierunkiem zmian w szkolnictwie muzycznym,  jak również inspirować do twórczego podejmowania nowych wyzwań i dialogu  zarówno same instytucje prowadzące i nadzorujące szkoły muzyczne, jak i wszystkie podmioty szkoły tj. dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców.

W tym sensie koncepcja ewaluacji pilotażu planowanych do wdrożenia zmian przełamuje technokratyczne i biurokratyczne zagrożenia jakie wiązać się mogą z wkomponowaniem ewaluacji  w system nadzoru pedagogicznego, tak jak uczyniono to w systemie polskiej oświaty i staje się działaniem animującym innowacyjne i prorozwojowe przedsięwzięcia w konkretnych, często unikalnych środowiskach szkolnych, integrowane na płaszczyźnie wspólnie realizowanego projektu.

Ewaluacja projektowana dla planowanych zmian w szkolnictwie artystycznym obejmującej szkolnictwo muzyczne I stopnia odwołuje się do procedur pełnego i nieokrojonego procesu ewaluacyjnego, który dopiero w swojej całości pozwala na uzyskanie rozwojowego i wspierającego efektu podjętych czynności.

W realizowanej ewaluacji do czynności analitycznych oraz wartościowania poszczególnych działań dochodziło już w trakcie prac warsztatowych, dyskusji na wyborem pytań kluczowych oraz kryteriów oceny. Z tych to powodów partycypacyjny charakter przeprowadzonej ewaluacji jest jednym z bardzo istotnych jej celów koncepcyjnych, który spełnił wielorakie funkcje w fazie diagnostycznej, planistycznej i projektowej, pozwalając egzemplifikować wiele omawianych zagadnień  teoretycznych i praktycznych złożonego procesu ewaluacji. Niezależnie więc od zastosowań w formalnym procesie decyzyjnym, gama efektów jakie niesie ze sobą realizowana ewaluacja uwzględnia także efekty pośrednie, swoistą „wartość dodaną” jaka stanowi o jej społecznym i edukacyjnym wymiarze.

 Projekt ewaluacji: pytania kluczowe i kryteria

W projekcie ewaluacji zewnętrznej planowanych zmian w szkolnictwie artystycznym obejmującej szkolnictwo muzyczne I stopnia wyróżniono cztery obszary badawcze:

 1. Uczniowie w procesie zmiany
 2. Nauczyciele w procesie zmiany
 3. Dyrektorzy w procesie zmiany
 4. Szkoły w procesie zmiany

W ramach wydzielonych obszarów postawiono następujące pytania badawcze:

Uczniowie w procesie zmiany

 1. Jak muzykowanie zespołowe wpływa na rozwój ucznia?
 2. Jak przebiega proces podziału na dział zespołowy i instrumentalny?
 3. W jaki sposób nauczyciele zespołów wpływają na indywidualne postępy ucznia?

 Nauczyciele w procesie zmiany

 1. Jak kształtuje się współpraca pomiędzy nauczycielami pracującymi z zespołami, nauczycielami gry na instrumencie i nauczycielami przedmiotów ogólnomuzycznych?
 2. Jakie są kompetencje nauczycieli?
 3. Jakie są postawy nauczycieli wobec proponowanych zmian?

Dyrektorzy w procesie zmiany

 1. Jakie są postawy dyrektorów wobec zmiany?

Szkoły w procesie zmiany

 1. W jakim zakresie wprowadzono zmiany organizacyjne i infrastrukturalne w szkole?

 TABELA 1. Techniki badawcze zastosowane w badaniu ewaluacyjnym

[1] ang. case study - to wyczerpująca metoda badawcza, polegająca na jednoczesnym stosowaniu wielu metod w celu jak najdokładniejszej diagnozy.

[2] ang. individual in-depth interview - to metoda badań jakościowych polegająca na prowadzeniu indywidualnych rozmów z niewielką liczbą respondentów wybranych ze względu na ich powiązanie z tematem badań.

[3] grupa fokusowa, dyskusja grupowa, popularnie fokus, ang. focus group interview - metoda badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych, polegająca na tym, że moderator prowadzi dyskusję zaproszonych wcześniej respondentów (grupa dyskusyjna liczy 6-8 osób), dobranych zgodnie z kryteriami wynikającymi z celów projektu.

TABELA 2. Szkoły muzyczne objęte badaniem ewaluacyjnym

Zachowując zasadę triangulacji do badań wykorzystano informację pochodzące z różnych źródeł, stąd też w grupie wyłonionej do badań ankietowych znalazło się:

 1. 223 nauczycieli
 2. 184 uczniów
 3. 316 rodziców

Do grupy osób, z którymi przeprowadzono wywiady, a które to stały się podstawą do analiz pogłębionych wybrano:

 1. 17 dyrektorów
 2. 45 nauczycieli
 3. 12 uczniów
 
Pokaż cały
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij