Prace magisterskie obronione w 2014 roku (wykaz)

KATEDRA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 • Adriana Baran: Znaczenie szkolnych zajęć muzycznych w rozwoju dziecka w klasach IV–VI. Promotor: dr Magdalena Sasin
 • Paulina Karaban: Funkcje pozaszkolnych zajęć artystycznych na przykładzie wybranych instytucji. Promotor: dr Piotr Soszyński
 • Anna Klimanek: Działania artystyczne w edukacji regionalnej na przykładzie Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Promotor: dr Piotr Soszyński
 • Agata Kwiatkowska: Formy pozaszkolnej aktywności muzycznej młodzieży na przykładzie dwóch środowisk: wielkomiejskiego i małomiasteczkowego. Promotor: dr Piotr Soszyński
 • Damian Sołtykiewicz: Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Promotor: dr Anna Pikała
 • Monika Syryczyńska: Rola nauczyciela w rozpoznawaniu i ukierunkowywaniu zdolności i zainteresowań muzycznych dzieci. Promotor: dr Anna Pikała
 • Julianna Twardowska: Aktywność artystyczna drużyn harcerskich na przykładzie Szczepu 58 Łódzkich Wodnych Drużyn Harcerskich i 111 Artystycznej Drużyny Harcerskiej. Promotor: dr Anna Pikała

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 • Ewelina Chatłas: Kantele – fiński instrument narodowy w procesie przemian. Promotor: dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. UAM
 • Małgorzata Kozioł: Odniesienia do tradycji szlacheckiej w Strasznym dworze Stanisława Moniuszki. Promotor: dr hab. Danuta Jasińska, prof. UAM
 • Olga Lisiecka: Kompozycje religijne Františka Xavera Brixiego w XVIII-wiecznych zbiorach muzycznych Wielkopolski. Charakterystyka i katalog tematyczny. Promotor: dr hab. Alina Mądry
 • Weronika Nowak: Hagith Karola Szymanowskiego – konteksty słowno-muzycznedzieła i jego związki z ekspresjonizmem. Promotor: dr hab . Danuta Jasińska,prof. UAM
 • Dariusz Topolski: Gitara basowa jako instrument uniwersalny. Historia, budowa oraz techniki gry. Promotor: dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. UAM
 • Sonia Wronkowska: Muzyka na dworze rodziny Maltzan w Miliczu w XVIII i XIX wieku w kontekście zachowanego repertuaru. Katalog kolekcji. Promotor: dr hab. Alina Mądry

 

KATEDRA MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 • Karolina Banachowska: Przemiany folkloru muzycznego w zwyczajach i obrzędach rodzinnych na Kujawach. Promotor: dr hab. Zbigniew Przerembski, prof. UWr
 • Monika Gębala: Wpływ metody Emila Jaques-Dalcroze’a na rozwój psychoruchowy dzieci oraz dorosłych w oparciu o badania ogólnopolskich warsztatów rytmicznych w Pile. Promotor: dr hab. Zbigniew Przerembski, prof. UWr
 • Miłosz Kula: Utwory koncertujące na klarnet w polskiej kulturze muzycznej pierwszej połowy XIX wieku. Promotor: dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr
 • Anna Pszonak: Opery i balety Stanisława Moniuszki wystawiane w Operze Wrocławskiej po drugiej wojnie światowej. Promotor: dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr
 • Ewa Retecka: Śląski folklor muzyczny Opolszczyzny na przykładzie gminy Ozimek. Promotor: dr hab. Zbigniew Przerembski, prof. UWr
 • Katarzyna Staszyńska: Recepcja rockowej muzyki anglo-amerykańskiej z lat 1964–1977 w Polsce. Promotor: dr hab. Zbigniew Przerembski, prof. UWr
 • Agnieszka Katarzyna Szulc: Kompozycje Ignacego Kasprzykowskiego ze zbiorów jasnogórskich. Transkrypcja, opracowanie źródłowe i analiza. Promotor: dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr
 • Marta Wyskwarska: Muzyka barokowa w XIX wiecznym Wrocławiu. Promotor: dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Wydział dyrygentury chóralnej, edukacji muzycznej, muzyki kościelnej, rytmiki i tańca

Dyrygentura chóralna

 • Zofia Borkowska: Zagadnienia autonomii w twórczości muzycznej XX wieku – wybrane aspekty. Promotor: dr hab. Jagna Dankowska, prof. UMFC
 • Paweł Choina: Pieśni kurpiowskie – opracowania artystyczne a ich pierwowzory. Promotor: dr Krzysztof Heering
 • Paulina Kardas: Wychowanie przez sztukę w Ognisku Teatralnym u Machulskich. Promotor: dr Anna Ignatowicz-Glińska
 • Joanna Korczago: Muzyka chóralna w liturgii Kościoła Luterańskiego w oparciu o wybrane przykłady. Promotor: prof. Ryszard Zimak
 • Ariadna Laddy: Komunikacja między dyrygentem a chórem. Promotor: prof. Katarzyna Sokołowska
 • Anastazja Marusiak: Wizerunek dyrygenta jako jeden z podstawowych elementów w drodze do sukcesu. Promotor: prof. dr Ewa Marchwicka
 • Katarzyna Odachowska: Wybrane problemy wokalne i interpretacyjne w Mszy Uroczystej Kazimierza Wiłkomirskiego. Promotor: prof. nadzw. Wanda Tchórzewska-Kapała
 • Marzena Rybak: Wprowadzenie do zagadnień dystresu i eustresu w pracy dyrygenta. Promotor: prof. dr Ewa Marchwicka
 • Martyna Sójka: Folklor dziecięcy w podręcznikach do nauki muzyki w szkole podstawowej. Promotor: dr Anna Ignatowicz-Glińska
 • Michał Śmigielski: Praca dyrygenta nad prawykonaniem współczesnego utworu oratoryjnego na przykładzie Rex Mundi Bartosza Kowalskiego. Promotor: prof. Ryszard Zimak
 • Anna Woźnicka: Psychopedagogiczne uwarunkowania rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej przez dzieci sześcioletnie. Promotor: prof. Zofia Konaszkiewicz

Rytmika

 • Agata Jarosz: Wacław Niżyński – artysta zainspirowany Metodą Emila Jaques-Dalcroze’a. Promotor: dr hab. Magdalena Stępień
 • Joanna Jędrzejewska: Rola zajęć muzyczno-ruchowych w rozwoju dojrzałości szkolnej dzieci. Promotor: dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
 • Agata Pankowska: Improwizacja fortepianowa w rytmice i tańcu – wymiana wartości i doświadczeń. Promotor: dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC
 • Małgorzata Polanowska: Polacy za granicą i ich związki z Macierzą. Rola folkloru rzeszowskiego w utrwalaniu tożsamości narodowej Polonii. Promotor: dr Krzysztof Heering
 • Paulina Zajkowska: Wykorzystanie wybranych elementów z Metody Emila Jaques Dalcroze’a w pracy z chórem dziecięcym klas I–III szkoły muzycznej I stopnia. Promotor: dr Magdalena Wajzner-Barska

Muzyka kościelna

 • Mateusz Gałuszka: Życie muzyczne w powojennym Jaśle – wybrane zagadnienia. Promotor: prof. Andrzej Chorosiński
 • Anna Mitura: Pés Quadratus Subbipunctis w świetle wybranych rękopisów adiastemantycznych. Studium analityczno-komparatystyczne. Promotor: dr Michał Sławecki

Pedagogika baletowa

 • Aleksandra Godlewska: Uwarunkowania rodzinne w nauce ucznia szkoły baletowej. Promotor: prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz
 • Anna Kaczmarczyk: Techniki wspomagające zawód tancerza współczesnego. Promotor: dr Andrzej Morawiec
 • Grzegorz Kaczmarczyk: Monografia Teatru Rozrywki w Chorzowie. Promotor: dr Andrzej Morawiec
 • Maria Kielan-Łopatin: Premiery baletowe na scenie Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w sezonach artystycznych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 w opinii recenzentów oraz tancerzy. Promotor: prof. nadzw. Ewa Wycichowska
 • Iga Krata: Biografia Kennetha Greve, duńskiego tancerza, choreografa i dyrektora baletu w Fińskim Balecie Narodowym. Promotor: prof. nadzw. Ewa Wycichowska
 • Irina Prakharenka-Kosmowska: Rosyjski duet XX wieku: Ekaterina Maksimowa i Władimir Wasiliew. Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka

Choreografia i teoria tańca

 • Gabriela Banaszek: Rozwój tańca disco w Polsce. Promotor: prof. nadzw. Ewa Wycichowska
 • Adam Bartoszewicz: Poglądy Rudolfa Labana na ruch w świetle prac z ostatniego okresu twórczości. Promotor: dr Andrzej Nowak
 • Michał Gałek: Motywacja osób dorosłych w nauce tańca towarzyskiego. Autorski program nauczania. Promotor: prof. nadzw. Ewa Wycichowska
 • Kamila Grygorowicz: Taniec mambo i jego główny przedstawiciel Eddie Torres. Promotor: dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC
 • Alicja Horwath-Maksymow: Kielecki Teatr Tańca 1995–2014 i jego znaczenie w życiu kulturalnym miasta Kielce. Promotor: prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz
 • Maria Jękot: Celowość choreografii – o odbiorze tańca na przykładzie twórczości choreografów Lloyda Newsona i Williama Forsytha. Promotor: prof. nadzw. Ewa Wycichowska
 • Anna Ochman: Wybrane techniki i strategie kompozytorskie XX wieku jako narzędzia w twórczości choreograficznej. Promotor: dr Aldona Nawrocka-Woźniak

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA – WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Róża Anna Gołowczyc: Stan wiedzy o muzyce folklorystycznej studentów Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Promotor: prof. dr hab. Elwira Kryńska
 • Ilona Kowalczuk: Sonorystyka w wybranych utworach chóralnych Marcina Gumieli. Promotor: prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
 • Karol Szmuksta: Pieśni o Miłosierdziu Bożym w żywej tradycji Kościoła rzymskokatolickiego. Promotor: dr Rafał Sulima

 

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Katarzyna Berowska: Kulturotwórcza rola festiwalu piosenki angielskiej Eye w Widuchowej. Promotor: prof. Bohdan Boguszewski
 • Dianna Domagała: Koncert fabularyzowany jako nowa forma upowszechniania muzyki na podstawie projektu „Tam gdzie nie rosną poziomki, czyli poza dobrem i złem”. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Marta Jędrzejewska: Świadomość znaczenia emisji i higieny głosu wśród nauczycieli przedmiotów ogólnych szkół podstawowych. Promotor: dr Barbara Halec
 • Jakub Juźko: Studio nagrań, produkcja muzyczna, rejestracja dźwięku i praca z artystą podczas sesji nagraniowej. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Marzena Kołłątaj: Kulturotwórcza rola zespołów muzycznych działających przy Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu w latach 2008–2013. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Anna Kozioł: Muzyka operowa w edukacji dziecka w szkole podstawowej. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Marta Kwiatkowska: Muzyka w Polskim Kościele Zielonoświątkowym. Tradycja i współczesność. Promotor: prof. Eugeniusz Kus
 • Katarzyna Labuhn: Muzyka jako element wspomagający nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Katsiaryna Mitskevich: Upowszechnianie i kultywowanie polskiej kultury muzycznej w okolicach Niemna na Białorusi. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Aleksandra Nieszporek: Rola dyrygenta w pracy z orkiestrą dętą na przykładzie wybranych orkiestr działających na terenie województwa zachodniopomorskiego. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Dobromiła Paszyn: Kulturotwórcza rola Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Sacrum Non Profanum” w Trzęsaczu. Promotor: prof. Bohdan Boguszewski
 • Anna Pielechowska: Praca z chórem jako specyficzną grupą społeczną. Promotor: dr Barbara Halec
 • Tomasz Pieńkowski: Historia wybranych festiwali rockowych oraz ich oddziaływanie na młodzież. Promotor: dr Sylwia Fabiańczyk-Makuch
 • Beata Skarbińska: Rola aranżacji i kompozycji własnych jako przykład upowszechniania muzyki. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Maksymilian Stryczek: Rola muzyki Fryderyka Chopina w edukacji muzycznej studentów na Wydziale Edukacji Muzycznej. Promotor: dr Małgorzata Wozaczyńska
 • Marta Wołczecka: Wprowadzenie elementów gimnastyki korekcyjnej do zajęć umuzykalniających w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Promotor: dr Alicja Delecka-Bury

Opracowała: Aleksandra Jagiełło-Skupińska
2015-09-06

 
Pokaż cały
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij